Principii de responsabilitate socială


 

A. Condiții de muncă echitabile 

Recunoscând importanța oferirii unor condiții de muncă echitabile, Grupul Brother respectă oamenii și recunoaște drepturile lor fundamentale. Brother cere ca angajații și colaboratorii (numiți mai jos “Asociații”) să aibă aceeași atitudine corectă.

 

1. Fără discriminare și fără hărțuire

Grupul Brother nu tolerează actele de discriminare și hărțuirea. În special, Grupul Brother nu acceptă:
(1) discriminarea ilegală a oricărei persoane datorită, de exemplu, rasei, sexul, vârstei, orientării sexuale, femeilor gravide, afilierii politice, afilierii la sindicate, statutului marital, naționalității, apartenenței etnice, religiei, sau dizabilităților; sau,
(2) încălcarea demnității unei persoane, prin hărțuire sau abuz (indiferent de motiv și de formă), prin pedeapsă corporală, constrângere mentală sau fizică sau prin amenințarea cu privire la orice astfel de tratament.

 

2. Practici de muncă echitabile și legale

Grupul Brother urmărește să respecte toate legile și reglementările locale, instrucțiuni ale autorităților competente sau practici adecvate ale industriei locale în relație cu condițiile de lucru, incluzând programul, salariile și beneficiile (inclusiv salariile minime) și orele suplimentare.

 

3. Libertate de asociere

Grupul Brother respectă drepturile angajaților din fiecare țară în care își desfășoară activitatea de a se asocia liber, de a adera sau nu la sindicate, de a căuta reprezentare și de a face parte din consilii muncitorești în concordanță cu legile și reglementările locale.

 

4. Copiii și munca fortață

Grupul Brother nu tolerează și nu se implică în practici de muncă ilegale. În special Grupul Brother:
(1) nu folosește munca forțată sau închisori de muncă involuntară;
(2) nu solicită asociaților să predea către Brother actele de identitate emise de autorități, pașapoartele sau permisele de muncă ca o condiție a angajării (cu excepția predării temporare pentru confirmarea identității sau a formalităților guvernamentale);
(3) nu angajează cu bună știință persoane cu vârsta mai mică decât cea necesară efectuării învățământului obligatoriu, în conformitate cu legislația locală;
(4) nu angajează cu bună știință persoane cu vârsta mai mica de 15 ani (sau 14 unde legea țării permite); sau
(5) nu atribuie angajaților mai tineri de 18 ani activități care le pot pune în pericol viața sau sănătatea.

 

5. Politici disciplinare definite în mod clar

Grupul Brother va defini clar politicile și procedurile disciplinare și va comunica aceste politici și proceduri tuturor angajaților săi.

 

6. Sistemul de denunțare

Fiecare companie a Grupului Brother va stabili un sistem de denunțare și va încuraja asociații să raporteze orice abatere de la aceste Principii, sau alte politici ale companiei, a legilor și reglementărilor locale. Grupul Brother nu autorizează asociații să recurgă la represalii împotriva persoanelor care deschid cu bună credință rapoarte privind abaterile și, unde se cuvine și este permis de legislația locală, va asigura anonimitatea oricărei persoane care efectuează un denunț.


 

B. Sănătatea și siguranța

1. Sănătatea și siguranța la locul de muncă

Grupul Brother va respecta toate legile și reglementările aplicabile pentru a oferi un mediu de lucru sigur și sănătos pentru asociații săi.
 
Grupul Brother protejează sănătatea și siguranța asociaților săi la locul de muncă prin:
(1) evaluarea și controlarea situațiilor potențial periculoase incluzând activități solicitante fizic, a surselor de energie, foc, vehiculelor, și expunerea la agenți chimici, biologici sau fizici;
(2) oferirea unor medii de lucru bine întreținute și potrivite activității, și asigurarea de echipamente de protecție adecvate;
(3) implementarea de sisteme și proceduri de muncă în condiții de siguranță și oferirea de instruire și măsuri de prevenire, gestionare, urmărire și raportare a accidentelor și îmbolnăvirilor la locul de muncă; și
(4) implementarea de strategii și proceduri de răspuns pentru evenimente și situații de urgență, incluzând proceduri, simulări și planuri de evacuare.

 

2. Igienă, alimente și adăpost

Grupul Brother va oferi asociaților și oricăror terți care lucrează în spațiile noastre grupuri sanitare salubre și apă potabilă, și unde este cazul, zone de pregătit și servit masa adecvate.
 
Acolo unde sunt disponibile, dormitoarele vor fi bine întreținute, curate și sigure, și echipate cu ieșire de siguranță adecvate, apă caldă pentru spălat, încălzire și ventilație și spațiu personal, totul conform standardelor locale aplicabile.


 

C. Mediul înconjurător

Pentru a ajuta societatea să atingă o dezvoltare sustenabilă, Grupul Brother va adopta propria politică de protejare a mediului și va urmări să reducă impactul asupra mediului în toate aspectele activităților și la fiecare stadiu din ciclul de viață al produselor, de la design, dezvoltare, fabricare, utilizare, eliminare, și până la reutilizare și reciclare.
 
Grupul Brother va obține orice permise și licențe de mediu necesare pentru a fi în conformitate cu toate legile și reglementările domestice și internaționale aplicabile, incluzând restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe.


 

D. Practici corecte și etice de afaceri

Grupul Brother va acționa cu înaltă integritate și etică în toate aspectele activității sale.

1. Practici comerciale corecte

Grupul Brother va respecta legile anti-trust și de competiție din țările și regiunile în care desfășoară operațiuni și nu se va implica în nicio acțiune care va restricționa sau va afecta competiția liberă și corectă.
În achiziția de bunuri și servicii, Brother va selecta furnizorii în mod imparțial și în condiții echitabile.

 

2. Publicitate adecvată

Grupul Brother va susține și se va conforma standardelor aplicabile din publicitate și Grupul Brother nu va promova cu bună știință metode de promovare înșelătoare sau incorecte.

 

3. Avantaje necorespunzătoare

Grupul Brother nu se va implica în nicio formă de corupție, șantaj sau delapidare. Mita sau alte mijloace de a obține avantaje necuvenite sau nejustificate nu vor fi oferite sau acceptate.

 

4. Raportarea și înregistrarea informațiilor corporative exacte

Grupul Brother va înregistra și raporta toate informațiile necesare incluzând înregistrări contabile rapid și corect, și le va păstra în mod adecvat.
 
Grupul Brother va face regulat și precis declarații privind situația financiară și informări despre operațiile de afaceri către acționari, investitori și piețele de capital interesate pentru a facilita decizii de investiți informate în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
 
În plus, Grupul Brother va solicita Asociaților să se asigure că declarațiile făcute în nume personal, care vor apărea în presa scrisă, radio sau online, nu vor da de înțeles că sunt făcute în numele Brother.

 

5. Gestionarea informației

Grupul Brother are sisteme de gestionare a informației riguroase și asigură că Asociații nu vor divulga informații confidențiale ilegale privind companiile Grupului Brother, alte organizații sau clienții, către terți fără consimțământul prealabil.

 

6. Protecția informațiilor de natură personală

Grupul Brother respectă confidențialitatea clienților, a contractelor de afaceri și a partenerilor și a dezvoltat măsuri de siguranță pentru a limita accesul la informații personale în conformitate cu legile locale privind confidențialitatea. Grupul Brother protejează informațiile private, incluzând date despre personal, liste cu clienții și angajații și nu autorizează Asociații să divulge informații private, exceptând situația când sunt făcute respectând legile de protecția datelor personale și politicile de confidențialitate aplicabile, sau cu permisiunea, atunci când este cazul.
 

7. Politici împotriva tranzacționării de informații confidențiale

Asociații nu vor fi implicați în tranzacții ilegale bazate pe informații privilegiate. Aceste tranzacții ilegale se petrec de obicei pentru a tranzacționa informații confidențiale oferite de posesia de materiale și informații despre acestea care nu sunt publice.
 

8. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Grupul Brother va urmări să protejeze, mențină, și să extindă drepturile de proprietate intelectuală ale Grupului Brother (incluzând dar fără a se limita la drepturi de patente, mărci comerciale și drepturi de autor) și Grupul Brother va respecta drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Grupul Brother și Asociații nu vor acționa intenționat pentru a limita drepturile de proprietate intelectuală ale altora.


 

E. Sistemul de management pentru punerea în aplicare a acestor Principii

Grupul Brother va stabili un sistem de gestionare pentru a implementa aceste Principii astfel:
(1) fiecare companie a Grupului Brother va implementa propriul cod de conduită care, împreună cu alte reguli ale companiei, satisfac standardele stabilite de aceste Principii și impun Partenerilor să respecte acest cod;
(2) fiecare companie a Grupului Brother va indica, în funcție de organizare, departamentul responsabil pentru implementarea codului de conduită;
(3) fiecare companie a Grupului Brother va oferi regulat instruirea angajaților în privința respectării codului de conduită;
(4) fiecare companie a Grupului Brother va efectua periodic un audit pentru a asigura respectarea acestor Principii; și,
(5) fiecare companie a Grupului Brother va corecta într-un interval de timp rezonabil orice deficiențe identificate de către auditul period.
Personalul de conducere care gestionează profilul legal al Brother Industries Ltd. va fi responsabil să asigure implementarea acestor Principii de către fiecare companie a Grupului Brother și a sistemelor de management, cât și să analizeze starea sistemului de management la intervale regulate.